Általános Szerződési Feltételek - Pascal Gyógyszertár

Title
Tartalomhoz ugrás
Minden jog fenntartva
Pascal Patika Kft.
2020.

PASCAL Gyógyszertár
1148. Budapest Vezér u. 148 - 150.
Tel: +36 1 251 7649
PASCAL Gyógyszertár
1148. Budapest Vezér u. 148 - 150.
Tel: +36 1 251 7649

Általános Szerződési Feltételek
A Pascal Patika Kft. rendelkezik a gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges működési engedéllyel és érvényes szakmai felelősségbiztosítással.
A pascalpatika.hu személyes gyógyszertár működtetési joggal rendelkező gyógyszerészek felügyelete alatt működik.
A Pascal Patika Kft., mint a pascalpatika.hu  online gyógyszerfoglalási oldal üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására.
A foglaló személy jogosult az Általános Szerződési Feltételek ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került.

1. FOGLALÁS

1.1. Termék keresés
1.1.1. A weboldalon történő foglalás megkezdéséhez a foglaló személynek a weboldalra lépve keresést kell indítania a foglalandó termék nevének megadásával.
A keresés elindításához nincs szükség regisztrációra vagy bármely egyéb személyes adat megadására.
1.1.2. A weboldal a keresés eredményeként megjeleníti a foglaló személy számára, melyből a foglaló személy kiválaszthatja a számára az orvos által vényen rendelt terméket.

1.2. Foglalási lista létrehozása
1.2.1. A pascalpatika.hu weboldalon keresztül a foglaló személy elektronikus úton foglalást adhat le oly módon, hogy a kiválasztott termék(ek)et a foglalási listába helyezi, egyúttal megadja a foglalás teljesítéséhez szükséges mennyiséget.
1.2.2. A PASCAL PATIKA KFT. kizárólag az orvos által rendelt vényen található terméke(ke)t, valamint az ott megjelölt mennyiséget adja ki a foglaló személy részére. Téves foglalás esetén a PASCAL PATIKA KFT. nem kötelezhető az orvosi vényen rendelt terméktől vagy mennyiségtől való eltérés teljesítésére.
1.2.3. A termék(ek) foglalási listára helyezése nem jelenti a foglalás véglegesítését, ahhoz a személyes adatok megadása is szükséges.
1.2.4. Egy foglalás alkalmával több termék is foglalható.

1.3. Személyes adatok megadása
1.3.1. A foglalás befejezéséhez az foglaló személy kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat a PASCAL PATIKA KFT. foglalás teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, a PASCAL PATIKA KFT. felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén.
1.3.2. A foglalás befejezéséhez  foglaló személy köteles megadni személyes adatai körében a név, e-mail cím adatait, melyeken PASCAL PATIKA KFT. a foglalás folyamatáról értesíti.
1.3.3. A foglalás véglegesítéséhez foglaló megerősítő emailt kap, melyben adott linkre kattintva véglegesíti foglalását.

1.4. Visszaigazolás és a termék átvétele
1.4.1. PASCAL PATIKA KFT. a véglegesített foglalást e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás a foglaló személy foglalásának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza.
1.4.2. Amennyiben e visszaigazolás a foglaló személy foglalásának elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán (2 munkanapon) belül a foglaló személyhez nem érkezik meg, úgy vegye fel a kapcsolatot a gyógyszertárral.
1.4.3. A foglalás és annak visszaigazolása akkor tekintendő a PASCAL PATIKA KFT. és a foglaló személy részére megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
1.4.4. A PASCAL PATIKA KFT. és foglaló személy között a foglalással és annak visszaigazolásával szerződés
nem jön létre. A foglaló személy e-mail útján megkapja a PASCAL PATIKA KFT.-tól a foglalás elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja a foglaló személy által megrendelt terméknek személyes átvételre vonatkozó értesítését is. Ez az értesítés kizárólag a felek közötti jövőbeli jogviszony lehetséges létrehozására vonatkozik, így semmilyen jogot vagy kötelezettséget nem keletkeztet a foglaló személy számára.
1.4.5. A PASCAL PATIKA KFT. fenntartja a jogot, hogy a foglaló személy által leadott foglalást indokolás nélkül elutasítsa. Az PASCAL PATIKA KFT. jogosult továbbá arra, hogy a foglalásban szereplő fermékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a foglaló személyt e-mailen értesíti.
1.4.6. PASCAL PATIKA KFT. a foglalás visszaigazolásáról emailben értesíti foglaló személyt, akinek az értesítéstől számított 3 napon belül van lehetősége a gyógyszertárban való átvételre. Amennyiben a foglaló személy a megadott határidőben a ferméket nem veszi át személyesen, úgy PASCAL PATIKA KFT. jogosult a foglalás törlésére.
1.4.7. Ha az PASCAL PATIKA KFT. a foglaló személy által lefoglalt termék átvételét nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a foglaló személyt, mely esetben a felek megállapodhatnak a foglalás teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.
1.4.8. Az PASCAL PATIKA KFT. a vételárat kizárólag a személyes átvétel során az átadott orvosi rendelvény alapján állapítja meg, előzetesen sem a honlapon, sem egyéb módon nem nyújt tájékoztatást az egyes termékek árairól tekintettel az eltérő jogosultsági viszonyokra.

2. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA

2.1. A termékek feletti tulajdonjog a termék átvételekor száll át a foglaló személyre, amennyiben a termékek az orvosi vénynek megfelelően lettek lefoglalva, továbbá a foglaló személy a termék vételárát hiánytalanul megfizette.
2.2. A termékek feletti tulajdonjog a termékek jogszabályban meghatározott és a felíró orvos által megjelölt jogosultsági viszony szerinti kedvezménnyel meghatározott térítés díj (vételár) teljes megfizetésével száll át a foglaló személyre.

3. FELELŐSSÉG

3.1. A PASCAL PATIKA KFT. nem vonható felelősségre a foglaló személyt vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely a foglalás teljesítéséből fakad. A PASCAL PATIKA KFT. nem felelős semmilyen kárért, amely a termékek használatából ered.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

4.1. A weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Felhasználási Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el:
https://www.pascalpatika.hu/adatvedelem

5. COOKIE (SÜTI) HASZNÁLATA
5.1. A Weboldal sütiket használ. Erről bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat

6. VIS MAIOR
6.1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a PASCAL PATIKA KFT.-t érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi PASCAL PATIKA KFT. számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.
6.2. A Felek egyike sem vonható felelősségre a kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

7. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS
7.1. Jelen szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.
7.2. A PASCAL PATIKA KFT. és a foglaló személyek a közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben rögzített bíróság illetékességének alávetik magukat.


2020.09.01

Pascal Patika Kft.
Vissza a tartalomhoz